GIAO THỨC TRUYỀN DẪN NỘI DUNG SỐ DTCP

GIAO THỨC TRUYỀN DẪN NỘI DUNG SỐ DTCP

FIREWARE (IEEE1394 ) AND DIGITAL TRANSMISSION CONTENT PROTECTION (DTCP ) .

Để đáp ứng thách thức của việc tạo ra môt giao diện số có thể truyền dẫn dữ liệu âm thanh đa kênh phân giải cao , đồng thời bảo vệ bản quyền khỏi việc sao chép lậu , một tổ chức gồm 5 công ty “5C” đã phát triển một lược đồ được gọi là hệ thống bảo mật nội dung truyền dẫn số (DTCP ) . Thuật ngữ 5C đại diên cho 5 công ty đã cống hiến cho việc ra đời của tiêu chuẩn này : 4 công ty Nhật bản và 1 công ty Mỹ .

DTCP cho phép người cung cấp nội dung xác định cách thức mà trong đó nội dung của họ có thể được sao chép bỡi người dùng , cụ thể có 4 tình huống khả dụng :

  1. không được sao chép
  2. được phép sao chép 1 lần
  3. không cho sao chép từ bản f1
  4. sao chép thoải mái .

Tiến trình này kiểm soát việc sao chép nhờ các mã đặc biệt được gắn vào các chuỗi dữ liệu âm thanh số được mang ở tren một sợi cáp Fireware . Sony gọi cáp này là i-Link hoặc bằng cái tên chính thức IEEE1394 ( Viện kỹ nghệ điện và điện tử hệ thống hoá tiêu chuẩn vào tháng 1 ngày 3 1994 ) , Firewware là một giao diện định hướng kép nó có thể mang âm thanh số , video số , , dữ liệu máy tính và tính hiệu kiểm soát điều khiển trên một sợi cáp . Trong cái đầu SACD của Sony có trang bị một đầu ra số phân giải cao , giao diện này chỉ mang dữ liệu âm thanh và các tín hiệu kiểm soát chống sao chép . Fireware là một thành tố định hướng kép – mọt yếu tố cốt yếu của giao thức Bảo vệ Nội dung truyền dẫn Số . Cụ thể , DTCP thiết lập thông đạt 2 chiều giữa các thành phần với một thách thức và một đáp ứng . Khi một thiết bị đã được xác minh như được nhiệm quyền để thu chuỗi dữ liệu số , khoá mã được tải xuống đưa vào trong thiết bị tiếp nhận . Nội dung mà được mã hoá “ khong được sao chép” sẽ chỉ gửi khoá mã đến thiết bị giải mã chẳng hạn như bộ DAC , chứ không phải các đầu thu số . Sự xác minh và chuyển dich khoá mã này , xảy ra trong tích tắc 30 mili- giây , nó không thể nào nghe thấy hay nhìn thấy bỡi người dùng .

Thật vậy , hệ thống DTCP to lớn làm việc đằng sau các tuồng lớp . Nếu không phải bạn đang cố thu chuỗi bit số phân giải cao , bạn sẽ không thể biết 5C đang được sử dụng . DTCP đơn giản bảo vệ nội dung của bus số Fireware giữa các cấu phần máy . Chỉ khi nào bạn phải đề phòng DTCP là khi bạn nổ lực thu nội dung bị ngăn chặn bỡi nhà cung cấp nội dung .

Share :

Viết bình luận