Assistent 100

Thương hiệu: |

Liên hệ

tiêu thụ điện năng:. 500-800 va max, đứng - by mode: 300 va

sản lượng điện: 110 w sóng xoang - 1kHz / 1%, TP. / Tải 8 ohm, mỗi kênh

méo 1kHz / ohm:
  2 watt - 0,06%
10 watt - 0,06%
50 watt - 0,15%
80 watt - 0,25% !!!
110 watt - 1%

bandwide: - 1dB / 45 khz, -3 db / 5 Hz đến 60 kHz

damping: 8 tải ohm - 50

s / n - tỷ lệ: hơn 80 db